"Think Tank" organizacije, NVO i udruženja

 

·         Poslovna udruženje

·         Udruženja finansijskog sektora

·         Privredne i "Think tank" organizacije u Srbiji

·         NVO

 

Poslovna udruženja

BCRR – Balkanski centar za regulatornu reformu 

Osnivač BCRR je grupa uglednih advokata,ekonomista i akademskih radnika iz regiona Zapadnog Balkana. Osnivači uvažavaju činjenicu da je zemljama zapadnog Balkana potrebno efikasnije i tržišno orijentisano okruženje koje bi ubrzalo tržišne reforme. Regulatorne reforme i pojednostavljenje poslovanja mogu dovesti do povećanja investicija, otvaranja novih preduzeća pa time i do rasta zapošljavanja. U sledećih nekoliko godina odvijaće se vrlo intenzivna zakonodavna aktivnost zbog neophodnosti usaglašavanja sa zakonodavstvom EU kao i zbog potrebe zaokruživanja procesa reformi. Stoga je neophodno hitno sprovesti sistemska rešenja kojima će se poboljšati kvalitet novih zakona i drugih propisa.

Kontakt:
11 000, Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 555-654-899
Telefon: (+381 11) 654-897-231
Email: office@bcrr.org.rs

AmCham-  Američka privredna komora u Srbiji

AmCham -  Američka privredna komora predstavlja neke od najvećih i najuticajnijih stranih i domaćih  preduzeća zemlji. AmCham Serbia je sposobna da bude snažan akter promena u procesu privrednog razvoja Srbije. Ovu svoju ulogu  AmCham može da obavlja zahvaljujući znanju i iskustvu svojih brojnih članova koje koristi u cilju promocije i podrške reformskim procesima kroz odnose sa državnim organima kao i kroz rad odbora za unapređenje poslovne klime. Pored to ga što na mesečnim poslovnim ručkovima organizuje dijalog najviših državnih funkcionera, AmCham Serbia je razvila  blisku saradnju i ima česte susrete sa najvišim zvaničnicima Vlade Srbije koji imaju ključnu ulogu u  procesu privrednih reformi. Najvažniji deo aktivnosti AmCham-a u oblasti procesa reformi odvija se kroz rad Odbora za unapređenje poslovne klime. Trenutno, članovi ovih odbora uspešno rade na šest različitih frontova kroz: Odbor za zaštitu prava intelektualne svojine (IPR), Poreski odbor , Odbor za bezbednost (OSAC), Odbor za informacione i komunikacione tehnologije (ICT), Finansijski odbor, Radnu grupu za zaštitu zdravlja i Radnu grupu za ljudske resurse. Njihov rad je već dao opipljive rezultate koji se, između ostalog, reflektuju kroz kvalitetno zakonodavstvo, efektivnije sprovođenje zakona i korenite promene u ponašanju.

Kontakt:
Smiljanićeva 24/I
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 30 88 132
Telefon: (+381 11) 34 46 437
Fax: (+381 11) 30 88 922
Email: info@amcham.rsinfo@amcham.rs

 

AMSPPS – Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije

Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije je jedina privredna institucija koja okuplja poslodavce svih delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Svi članovi Asocijacije imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti. Članstvo je dobrovoljno a članarina neobavezna. Osnivači Asocijacije su 35 udruženja koja okupljaju 186.849 poslodavaca koji zapošljavaju ukupno 872.991 zaposlenih.

Kontakt:
Cerska 96
11 000, Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 285 17 22
Email: office@poslodavci-apps.org

FIC – Savet stranih investitora

Savet stranih investitora je  poslovno udruženje osnovano sa ciljem da pomogne Srbiji da u potpunosti usvoji i neguje tržišnu privrednu i uvede sistem pozitivnog poslovnog ponašanja. Igrajući aktivnu ulogu  u procesu tranzicije, FIC daje svoj doprinosi poboljšanju investicione klime u Srbiji kroz učešće u dijalogu sa akterima zastupajući stavove investitora.

Kontakt:
Svetogorska 37, I Sprat
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 303 5550
Fax: (+381 11) 303 5560
e-mail: office@fic.org.rs

NALED – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj je nezavisna asocijacija koja okuplja privredna društva, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva radi zajedničkog rada na poboljšanju poslovne klime u Srbiji. NALED je jedino poslovno udruženje koje okuplja sva tri sektora društva (javni, privatni i civilni) i čije aktivnosti i ciljevi uživaju podršku    državnih institucija kao i međunarodnih razvojnih organizacija. Od svog osnovanja 2006. god.,  NALED je okupio preko 140 članova i 20 institucionalnih partnera.

Kontakt:
Zetska 4a/2,
11 000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 334 7634
Telefon: (+381 11) 334 9899
Fax: (+381 11) 334 7614
Email: naled@naled-serbia.org

PKB - Privredna komora Beograda

Privredna komora Beograda ima tradiciju dugu preko 150 godina i okuplja zainteresovane  poslovne organizacije koje obavljaju privrednu delatnost na teritoriji grada Beograda. PKB zastupa interese  beogradske privrede pred organima i institucijama države. Ona inicira mere fiskalne, kreditne i monetarne politike i opšte ekonomske i pravne propise u cilju izgradnje institucija tržišne privrede. Učestvuje i u izradi ekonomskih i sistemskih propisa i mera ekonomske politike  kao i u stvaranju strategije ekonomskog razvoja Beogradskog regiona i Republike Srbije. Komora je mesto gde domaći i strani poslovni ljudi mogu dobiti informacije i ostvariti saradnju u pravcu stvaranja mreža novih, čvrstih poslovnih odnosa.  Ona takođe organizuje edukaciju za zaposlene u svim sektorima i dodeljuje  sertifikate o stručnom usavršavanju. Komora nudi i druge usluge kao što su pružanje i analiza svih vrsta strateških podataka, informacije o kreditnim ponudama, izrada razvojnih programa, ponude u pogledu inovacija i patenata, itd.

Kontakt:
Kneza Miloša 12
11000 Beograd, Srbija
Telefon:
(+381 11) 2641 355
Fax:
(+381 11) 2642 029
Email: office@kombeg.org,rs

PKS – Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije nastavlja i neguje 152 godine  dugu tradiciju poslovnog udruživanja u Srbiji. Ona je vodeće i najvažnije legalno poslovno udruženje u zemlji i okuplja preko 100.000 preduzeća i 200.000 preduzetnika.  Komora je servis privrede Srbije i čuvar i promoter njenih interesa.  Sistem privrednih komora Srbije obuhvata provincijske privredne komore Vojvodine i Kosova i Metohije, Privrednu Komoru Beograda i 16 regionalnih privrednih komora. Dugoročni ciljevi Privredne komore Srbije  su stabilna i konkurentna privreda, poboljšanje poslovnog i investicionog okruženja,  viši životni standard građana i razvoj Srbije. U cilju pružanja podrške Srbiji u radu na povećanju vrednost izvoza i stranih direktnih investicija, Komora širi i razvija poslovnu saradnju preko svojih predstavništava u 10 zemalja.

Kontakt:
Resavska 13-15
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 3300-900
Fax: (+381 11) 3230949
Email: kabinet@pks.rs

SAM – Srpska asocijacija menadžera

Srpska asocijacija menadžera je osnovana 2006. godine u Beogradu kao neprofitna, nepartijska i nevladina organizacija. SAM je osnovan sa ciljem da postane „glas struke“, da se bavi obrazovanjem kadrova, da legitimno predstavlja i iznosi interese profesionalnih poslovnih menadžera. Tokom vremena, SAM je rastao i razvijao se, čime su  rasli i njegova snaga, uticaj i ambicije.

Kontakt:
Smiljanićeva 24, III sprat
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 308 76 04
Fax: (+381 11) 344 64 61
Email: office@sam.org.rs

UPS - Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije je organizacija koja okuplja preduzeća različitih formi i veličina kako bi artikulisala njihove zajedničke ciljeve i interese i obezbedila im najpovoljniji položaj u odnosima sa Vladom i sindikatima u oblasti socijalne politike.  Unija poslodavaca Srbije je osnovana 1994. godine. Prema zakonima koji su bili na snazi u to vreme, Unija je mogla da se registruje samo kao organizacija građana. Po usvajanju zakona o radu, 2005. godine, Unija poslodavaca Srbije   je registrovana pri Ministarstvu rada kao organizacija poslodavaca.

Ovom registracijom je konačno i formalno potvrđen status ove organizacije kao jednog od stubova tripartizma u skladu sa definicijom sadržanom u  Konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada.

Kontakt:
Stevana Markovića 8
11080 Zemun, Srbija
Telefon: 011/3160-248
Fax: 011/2610-988
Email: info@poslodavci.org.rs

UPKS - Udruženje poslovnih konsultanata Srbije

UPKS Vizija

UPKS je prepoznat kao kuća za konsalting profesiju u Srbiji, središte za susrete između konsultanata i korisnika usluga, obrazovno-razvojni centar koji doprinosi ukupnom razvoju struke , promoter dobre prakse u oblasti razvoja i pružanja konsalting usluga i zastupnik interesa konsultantske profesije u Srbiji.

UPKS Misija

UPKS promoviše dobru praksu i profesionalnu etiku u oblasti menadžment konsaltinga u Srbiji kroz procese sertifikacije, razvoja standarda, edukacije, razmene i razvoja profesionalnih resursa,uspostavljanja veza i mreža sa drugim organizacijama i javno zagovaranje za profesiju u svim sektorima u društvu.

Detaljnije informacije >>>

Kontakt:
Aleksandra Vladisavljević
predsednica upravnog odbora
Telefon: +381 63 407 190
Email: infoupks@gmail.com

Udruženja finansijskog sektora

UBS/ASB – Udruženje banaka Srbije (Associations of Serbian Banks) 

Udruženje banaka Srbije stremi izgradnji pozicije i jačanju ugleda srpskog bankarskog sektora u zemlji i inostranstvu. U okviru UBS obrazovane su sledeće, posebne organizacione jedinice: Centar za bankarsku obuku, Kreditni biro i Međubankarski kliring.

Zahvaljujući angažovanju predstavnika banaka i Udruženja, aktivno je 11 stručnih odbora za: monetarno-kreditnu politiku i bankarski nadzor; razvoj finansijskih tržišta; ekonomske odnose sa inostranstvom; funkciju kontrole usklađenosti poslovanja banaka; poslove sa građanima; pravna pitanja; računovodstvo, internu reviziju i poreze; informacione tehnologije i standardizaciju; platne sisteme i elektronsko bankarstvo; stručno obrazovanje i marketing i informisanje.

Centar za bankarsku obuku  UBS, organizuje profesionalnu obuku kadrova u oblasti bankarsko-finansijske strukture, savetovanja, seminare, okrugle stolove i predavanja za pripravničke ispite.

Članice Udruženja banaka Srbije su sve banke koje obavljaju svoju delatnost u Srbiji. UBS je član Evropske bankarske federacije (EBF), Evropske bankarske trening mreže (EBTN), Međunarodnog koordinacionog saveta udruženja banaka istočne i centralne Evrope (IBC), Interbalkanskog foruma udruženja banaka i Komisije za bankarsku tehnologiju i praksu međunarodne privredne komore (ICC)

Kontakt:
Bulevar Kralja Aleksandra  86
11 000, Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 30 20 760
Telefon: (+381 11) 33 70 063
Fax: (+381 11) 33 70 179
Email:  ubs@ubs-asb.com

Udruženje finansijskih organizacija
Glavne aktivnosti udruženja:

 • Kontinuirano prati sprovođenje mera ekonomske politike i njihovo dejstvo na privredna kretanja posebno u oblasti cena i kursa dinara i pokreće inicijative za izmenu postojećih i donošenje novih mera ekonomske politike;
 • Razmatra realizaciju mera monetarne i fiskalne politike i njihove efekte na poslovne delatnosti banaka, i ekonomske uslove u realnom sektoru;
 • Zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članica i učestvuje u procesu restrukturiranja privrede, posebno njenog finansijskog sektora;
 • Inicira i prati realizaciju projekata od posebnog interesa za banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije;
 •  Prati zakonsku regulativu u oblasti bankarstva, osiguranja i finansija i sarađuje sa državnim vlastima u izradi i sprovođenju propisa;

Organizuje konferencije, seminare, okrugle stolove i slične skupove radi edukacije ne samo zaposlenih u finansijskim organizacijama već, pre svega, stručnjaka u privrednim društvima, posebno u malim i srednjim preduzećima kao i preduzetnika u cilju uspešnog rada i razvoja preduzeća i funkcionisanja beogradskog finansijskog tržišta.

Kontakt:
Telefon: (+381 11) 26 88 088
Email:  jsimic@kombeg.org.rs

UFAS/AFAS – Udruženje finansijskih analitičara Srbije (Association of Financial Analysts of Serbia)

Udruženje finansijskih analitičara  u svom radu uživa punu podršku Instituta ekonomskih nauka  i bankarske akademije iz Beograda, kao institucionalnih članova i pokrovitelja Udruženja. Glavne aktivnosti Udruženja su: promocija etičkog pristupa investicionoj analizi i portfolio menadžmentu, ulaganje napora u smeru zaštite interesa struke i finansijske industrije u Srbiji, promovisanje transparentnog poslovanja kompanija i državnih institucija, prezentacija i ponuda domaćih i međunarodno priznatih kurseva za sticanje licenci iz oblasti finansijske analize i portfolio menadžmenta.

Kontakt:
Zmaj Jovina 12
11 000, Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 26 31 583
Fax: (+381 11) 21 81 471
Email:  office@ufas.rs

Asocijacija lizing kompanija Srbije

Poslovno udruženje davalaca lizinga (Association of Leasing Companies of SerbiaALCS) osnovano je juna 2004. godine kao neprofitabilna organizacija, na inicijativu SEED-a, Programa Svetske banke za razvoj malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj Evropi. Asocijaciju je osnovalo devet vodećih lizing kompanija u Srbiji, sa ciljem i zadatkom da zaštiti krajnje korisnike kroz obezbeđivanje međunarodno usvojenih standarda u poslovanju lizing kuća
Ciljevi ALCS su: promocija lizinga kao nove finansijske opcije, poboljšanje lizing okruženja, edukativne aktivnosti u cilju približavanja lizinga kao finansijske opcije potencijalnim korisnicima i javnosti i objedinjavanje informacija o lizing industriji i lizing tržištu na jednom mestu.

Kontakt:
Bulevar Mihajla Pupina 6
11 070, New Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 31 30 714
Email:  office@alcs.org.rs

Udruženje osiguravača Srbije

Udruženje osiguravača Srbije je neprofitna organizacija i obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, javna ovlašćenja koja su predviđena Zakonom, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja, poslove iz oblasti stručnog usavršavanja kadrova, pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja i razmatra i rešava druga pitanja od zajedničkog interesa koje Udruženju povere osnivači i članovi.

Kontakt:
Milentija Popovica 5b
11 070, New Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 29 27 900
Fax: (+381 11) 29 27 970
Email:  http://uos.rs/contact/ 

Udruženja društava za uprvljanje investicionim fondovima

Email:  milan.marinkovic@fimainvest.com

Asocijacija privatnog kapitala Srbije (The Serbian Private Equity Association – SPEA) 

Asocijaciju privatnog kapitala Srbije su u oktobru 2010. godine osnovali profesionalci koji se bave privatnim kapitalom i investicijama sa dugogodišnjim iskustvom u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. 

SPEA je nezavisno, neprofitno udruženje u Srbiji.  Misija SPEA je da bude zagovornik privatnog kapitala i forum za sve firme i profesionalce koji rade na srpskom tržištu privatnog kapitala.

Kontakt:
Hadzi Melentijeva  78
11 000, Beograd, Srbija
Email:  vesna.vasiljevic@spea.rs

Komora ovlašćenih revizora

SRRS/SAAA - Savez računovođa i revizora Srbije (Serbian Associations of Accountants and Auditors)

Savez računovođa i revizora Srbije je nevladina, neprofitna organizacija koja okuplja profesionalne računovođe iz Srbije.  

Osnovni ciljevi SRRS su razvoj i jačanje statusa računovodstvene i revizorske profesije u Srbiji, rad u pravcu harmonizacije računovodstvene prakse i revizije u Srbiji sa najboljom međunarodnom praksom, uspostavljanje svetskih standarda i pomoć članovima u kontinuiranom usavršavanju njihovog profesionalnog ponašanja, učinka i stručnosti, rad u pravcu razvoja etičkog kodeksa IFAC(IFAC – International Federation of Accountants)  za profesionalne računovođe, razvoj i harmonizacija profesionalne obuke, programa testiranja i potvrđivanja zasnovanih na Smernicama IFAC i UNCTAD (United Nations Conferecne on Trade and Development).

Kontakt:
Njegoseva 19
11 000, Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 32 39 444
Telefon: (+381 11) 33 43 140
Fax: (+381 11) 32 31 220
Email:  info@srrs.rs

Komora ovlašćenih revizora osnovana je Zakonom o računovodstvu i reviziji radi unapređenja i razvoja računovodstvene i revizorske profesije, primene međunarodne računovodstvene i revizorske regulative i harmonizacije sa tom regulativom, zaštite opšteg i pojedinačnog interesa u obavljanju poslova u toj oblasti, organizovanja u pružanju usluga u ovoj oblasti, sprovođenja ispita za sticanje profesionalnog zvanja, davanja i oduzimanja licenci za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva iz oblasti računovodstva i revizije.

Članovi Komore su ovlašćeni revizori koji su zaposleni u preduzećima za reviziju i ovlašćeni interni revizori kao i preduzeća za reviziju.

Kontakt:
Nusiceva 15
11 000, Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 32 81 286
Telefon: (+381 11) 32 81 820
Fax: (+381 11) 30 31 321
Email:  office@kor.org.rs

Ekonomske i "think-tank" organizacije u Srbiji:

 1. Ekonomski institut
 2. Savez ekonomista Srbije -  SES (Serbian Economists Association- SEA)
 3. Institut ekonomskih nauka - IEN (Institute of Economic Sciences- IES) 
 4. Fond za razvoj ekonomske nauke - FREN
 5. Centar za liberalno-demokratske studije - CLDS
 6. Centar za strateško ekonomska istraživanja -  "Vojvodina CESS" (Centre for Strategic Economic Studies "Vojvodina - CESS")
 7. Centar za novu politiku - CNP
 8. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju   - Institut FEFA 
 9. Centar za slobodno tržište
 10. Makroekonomija.org
 11. Društvo ekonomista Niša
 12. Ekonomika, portal Društva ekonomista Niša
 13. Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

Ekonomski institut

Misija: Ekonomski institut je jedna od vodećih naučnoistraživačkih i konsultantskih kuća (institucija) u Srbiji, čiji saradnici decenijama pružaju dragocena rešenja javnom i privatnom sektoru za unapređenje privrednog ambijenta i i razvoj poslovanja. Naučnoistraživačka delatnost u oblasti ekonomije i društvenih nauka, poslovna savetodavna delatnost, poslovno obrazovanje i stručno usavršavanje, razvoj preduzetništva i podsticanje samozapošljavanja, poslovna komunikacija i izdavaštvo. Institut objavljuje mesečni časopis Makroekonomske analize i trendovi  (MAT). Na osnovu priznatih međunarodnih metodologija i prihvaćenih standarda, moguće je vršiti prognoze makroekonomskih agregata i indikatora koji su relevantni za strateški razvoj i funkcionisanje određenih sektora privrede.

Kontakt:  
Kralja Milana 16
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 361-31-18
Fax: (+381 11) 361-30-37
Email: ecinst@ecinst.org.rs

SES/SEA -  Savez ekonomista Srbije (Serbian Economists Association) 

Savez ekonomista Srbije  (SES) je nevladina i neprofitna društvena organizacija ekonomista Srbije sa misijom unapređenja ekonomske nauke i prakse u Srbiji.

Osnovni ciljevi SES su: ekonomski razvoj i popularizacija ekonomske nauke i struke; aktivnosti na unapređenju kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja; aktivnosti na unapređenju privrednog sistema, regulative i ekonomske politike, aktivnosti u cilju poboljšanja konkurentnosti;  afirmacija etičkog ponašanja u ekonomskom odlučivanju. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, SES stavlja poseban akcenat na sledeće delatnosti:

 - organizacija naučnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova i tematskih skupova;
 - Izdavačka delatnost;
 - prenos znanja kroz edukaciju i obuku;
 - saradnja sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i državnim organima;
 - saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Kontakt:  
Bulevar Mihajla Pupina 147
11070 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 3613-409
Fax: (+381 11) 3629-689
Email: office@ses.org.rs

IEN/IES - Institut ekonomskih nauka (Institute of Economic Sciences)  

Institut ekonomskih nauka je neprofitna naučnoistraživačka institucija u vlasništvu Republike Srbije koja se bavi istraživanja i analizama iz različitih oblasti ekonomskih nauka. Područje delatnosti IEN je veoma široko, počev od izrade makroekonomskih studija, projekcija i prognoza, preko analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika do velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima.

Kontakt:  
Zmaj Jovina 12
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 2623-055, 2622-357
Faks: (+381 11) 2181-471
Email: office@ien.bg.ac.rs

FREN - Fond za razvoj ekonomske nauke

FREN je 2005. godine osnovao Ekonomski fakultet Beogradskog univerziteta, jedan od vodećih ekonomskih fakulteta u Jugoistočnoj Evropi. Ciljevi FREN-a su: unapređenje nastave i istraživanja u sferi ekonomije u Srbiji i u širem regionu Jugoistočne Evrope; obezbeđenje pristupa visoko kvalitetnim statističkim i analitičkim podacima za donosioce odluka u Vladi i privatnom sektoru; širenje savremenog načina razmišljanja o ekonomiji u profesionalnim krugovima i široj javnosti. Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji (Quarterly Monitor - QM) je najvažnija publikacija FREN-a.  QM  sistematski prati makroekonomske, finansijske i korporativne trendove i analizira ekonomsku politiku u Srbiji. QM  kombinuje praktično sve elemente koji su centralni za ostvarenje misije FREN-a – sakupljanje, permanentno osvežavanje i kontrola kvaliteta raspoloživih podataka o srpskoj privredi; kritička ocena ekonomskih trendova i mera ekonomske politike i dubinsko istraživanje manje istraženih segmenata srpske privrede. Analize su po pravilu smeštene u širi kontekst Jugoistočne Evrope, zemalja u tranziciji i Evropske Unije.

Kontakt:
Kamenicka 6/III sprat 
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 3021-069 
Fax: (+381 11) 3021-069 
Email: office@fren.org.rs
Web: www.fren.org.rs

CLDS  - Centar za liberalno-demokratske studije

Centar za liberalno-demokratske studije  (CLDS) je nezavisna istraživačko-obrazovna  organizacija koja analizira i publikuje  predloge za državnu politiku  i organizuje  seminare i predavanja o centralnim problemima politike, kao deo svoje misije da utiče na javno mnjenje u Srbiji.  Glavni ciljevi Centra su da: sakupi potrebne izvore znanja koja se odnose na političke, ekonomske i socijalne promene u Srbiji, kao i da doprinese razumevanju njihovih uzroka i posledica; da analizira efekte delatnosti vlade koje se odnose na javne poslove.

Kontakt:  
Kralja Milana 7
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 324-66666 
Fax: (+381 11) 323-0189 
Email: office@clds.rs
Web: www.clds.rs

Centar za strateško ekonomska istraživanja „Vojvodina CESS“ (Centre for Strategic Economic Studies “Vojvodina - CESS")

CESS je etabliran kao think-tank  institucija pokrajinske Vlade koja ima za cilj unapređenje naučnih kapaciteta na polju analize ekonomskih trendova, ekonomskih predviđanja i regionalnog planiranja. Misije CESS-a su: specifikacija dugoročnih strateško-ekonomskih i društvenih pitanja od međunarodnog značaja,  fokus na osnovna ekonomska i društvena pitanja vezana za budućnost Autonomne pokrajine Vojvodine, ustanovljavanje i razvijanje naučnih kapaciteta za ekonomska predviđanja, analiziranje ekonomskih trendova i regionalno planiranje.

Kontakt:  
Mite Ruzica 2/4
21 000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: (+381 21) 4750-728
Email: office@vojvodina-cess.org
Web: www.vojvodina-cess.org

CNP  - Centar za novu politiku

CNP je nevladina, neprofitna organizacija stvorena sa ciljem da dá svoj doprinos razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji  jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživanja, obuku i razvojne programe kao i kroz poboljšanje realizacije ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. CNP je osnovana kao think-tank organizacija, koja ne zavisi od države ali je konstruktivan partner državnim organima i trudi se da uspostavi veze sa sličim organizacijama u regionu i Evropi. U svom radu,  CNP u potpunosti prihvata i promoviše evropske vrednosti – vladavinu prava, pluralizam, slobodnu ali socijalno odgovornu tržišnu privredu, zaštitu i pozitivnu diskriminaciju manjina i osetljivih društvenih grupa, društvo sa jednakim šansama.  Misija CNP je da ponudi kvalitetne ideje i pristupe u oblastima kao što su spoljni poslovi, ekonomija, pravo i evropske integracije sa ciljem da se stvore novi koncepti ali i da se izmene i poboljšaju postojeći pristupi najtežim problemima sa kojima se suočava srpsko društvo.

Kontakt: 
Vase Carapica 3/38,
11 000 Beograd, Srbija
Tel: (+381 11) 2624-099
Tel/Fax :( +381 11) 2625-546
Email: office@cnp.rs
Web: www.cnp.rs

Institut FEFA 

Institut FEFA  teži da postigne sledeće ciljeve: unapređenje, osavremenjavanje i obogaćivanje nastavnih sadržaja, programa i procesa na osnovnim, master i doktorskim studijama, primena najnovijih naučnih i istraživačkih radova i uključivanje studenata u istraživanja, zadovoljavanje potreba privrednih subjekata i državne administracije kroz primenjene i specijalne istraživačke poduhvate kao i kroz programe obuke menadžmenta i doživotnog stručnog usavršavanja i uključivanje šire javnosti i podizanje njene svesti o ključnim problemima koji stoje na putu Srbije ka bržem razvoju i evropskim integracijama.  
Aktivnosti Instituta FEFA se uglavnom sprovode kroz četiri centra:

 1. CENTAR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I JAVNU UPRAVU
 2. CENTAR ZA FINANSIJSKA ISTRAŽIVANJA I KORPORATIVNI KONSALTING
 3. CENTAR ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI
 4. CENTAR ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE

Kontakt:  
Mite Ruzica 2/4
21 000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: (+381 21) 4750-728
Email: info@fefa.edu.rs
Web: www.fefa.edu.rs

Free Market center (Market solution) Centar za slobodno tržište (Tržišno rešenje)

„Tržišno rešenje“ je website gde možete pročitati analize i komentare najšireg spektra pitanja, od poreza i regulacije, preko obrazovanja, monetarne politike, filozofije i teorije liberalizma, do ekologije i globalnog zagrevanja – iz perspektive klasičnog liberalizma. Autori su uglavnom ekonomisti pa samim tim ekonomske analize zauzimaju najviše prostora ali ima i ne-ekonomskih teorija, političkih osvrta i sl

Kontakt:  
http://trzisnoresenje.blogspot.com/

DEN  Društvo ekonomista Niša

Društvo ekonomista Niša je nestranačko i nevladino neprofitabilno udruženje ekonomista u sastavu Saveza ekonomista Srbije sa misijom unapređivanja ekonomske nauke i prakse. Osnovni ciljevi DEN-a su: razvoj i popularizacija ekonomske nauke i sruke; unapređenje kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja; unapređenje privrednog sistema, regulative i ekonomske politike; poboljšavanje konkurentnosti.

Kontakt:  
Ekonomski Fakultet
Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18000 Nis, Srbija
Tel/fax: (+381 18) 528-637
Email: office@den.org.rs

“Ekonomika”, portal Društva ekonomista Niša

Kontakt: 
Maksima Gorkog 5
18000 Nis, Srbija
Tel/fax: (+381 18) 424-57-63
http://www.ekonomika.org.rs/

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, kontinuirano učestvuje u realizaciji dugoročnih projekata Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i projekata agrarnog sektora koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije sprovodi u procesu priključenja Svetskoj trgovinskoj organizaciji  i Evropskoj uniji.

Kontakt:
Volgina 15, p.o.b. 93
11060 Beograd, Srbija
Tel/fax: (+381 11) 297-28-58
Email: office@iep.bg.ac.rs

NVO

CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju  

Centar za slobodne izbore i demokratiju je nestranačka i neprofitna organizacija Centar  okuplja građane sa ciljem da doprinese uspostavljanju i unapređenju demokratskih vrednosti i institucija u Srbiji i Crnoj Gori. Ove vrednosti se promovišu obrazovnim i istraživačkim programima, organizovanim nadgledanjem izbora, analizom predizbornih i izbornih aktivnosti učesnika u izbornom procesu, razvojem lokalne samouprave i ukazivanjem na devijantna ponašanja u našem društvu i preporukama za njihovo otklanjanje. CeSID, takođe, ima za cilj širenje znanja o demokratskim institucijama, podizanje svesti građana o važnosti slobodnih i poštenih izbora, ljudskim pravima i procesu decentralizacije, pri tome sve vreme radeći na promovisanju i jačajući proevropskih vrednosti, normi i standarda. Kroz sve ove aktivnosti,  CeSID u kontinuitetu radi na privlačenju novih volontera i njihovom obrazovanju.

Kontakt:
Hadži Milentijeva 14
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+38111) 244 34 02
Telefon: (+381 11) 241 82 91
Email: cesid@cesid.rs

Beogradski fond za političku izuzetnost (The Belgrade Fund for Political Excellence -BFPE)

Glavni cilj Beogradskog fonda je da doprinese izgradnji i kontinuiranom razvoju demokratski orijentisane političke elite (u parlamentu, političkim partijama i institucijama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou), ali i lidera u drugim segmentima društva (u državnoj administraciji, nevladinim organizacijama, medijima, kulturi, sudstvu, sindikatima i poslovnom sektoru).

Osnovna uloga Beogradskog fonda je da političkoj i društvenoj eliti omogući sticanje dodatnih znanja i veština neophodnih za demokratsku transformaciju društva i za pristupanje evropskim i evro-atlantskim strukturama. Na taj način, glavni akcenat stavljen je na proces evropskih integracija. Posebna pažnja posvećena je daljem razvoju saradnje u regionu jugoistočne Evrope kako bi se doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, sigurnosti i demokratskog potencijalaBeogradski fond za političku izuzetnost (The Belgrade Fund for Political Excellence -BFPE)

Glavni cilj Beogradskog fonda je da doprinese izgradnji i kontinuiranom razvoju demokratski orijentisane političke elite (u parlamentu, političkim partijama i institucijama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou), ali i lidera u drugim segmentima društva (u državnoj administraciji, nevladinim organizacijama, medijima, kulturi, sudstvu, sindikatima i poslovnom sektoru).

Osnovna uloga Beogradskog fonda je da političkoj i društvenoj eliti omogući sticanje dodatnih znanja i veština neophodnih za demokratsku transformaciju društva i za pristupanje evropskim i evro-atlantskim strukturama. Na taj način, glavni akcenat stavljen je na proces evropskih integracija. Posebna pažnja posvećena je daljem razvoju saradnje u regionu jugoistočne Evrope kako bi se doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, sigurnosti i demokratskog potencijala.

Kontakt:
Decanska 1
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+ 381 11) 30 36 520
Fax: (+ 381 11) 30 36 521
Email: office@bfpe.org 

BIRN - Balkanska istraživačka novinarska mreža

Misija Mreže je izgradnja i jačanje međusobno povezanog novinarskog kadra širom Balkana, istraživanje i analiza ključnih problema tranzicije procesa evropske integracije za potrebe kreatora politike kao i za širu javnost.  BIRN preduzima korake  u pravcu ostvarenja samo-održivosti dok se istovremeno trudi da osigura svoju poziciju vodeće balkanske organizacije za istraživačko i analitičko novinarstvo a bavi se i potrebom za objektivnim, kvalitetnim, održivim izveštavanjem o političkim, ekonomskim i integracionim problemima u regionu.

Kontakt:
Gospodar Jevremova 47/4
11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381 11) 3346 209
Dragana Zarkovic-Obradovic, Srbija Project Coordinator
Email: d.obradovic@birn.eu.com
Vesna Bjekic, Srbija Office Manager
Email: vesna@birn.eu.com
Web: www.birn.eu.com

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.