Istraživanja i publikacije

 

Ovaj odeljak sadrži veliki broj izveštaja, studija i procena o finansijskom sektoru u Srbiji i njegovoj ulozi u pokretanju privrednog rasta. On obuhvata postove iz mnogo različitih izvora. Neke radove USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavljuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama. Ostale dokumente pripremaju drugi izvori, uključujući vodeće ekonomiste, kreatore politika, stručnjake iz prakse i druge donatore koji time daju doprinos ciljevima sajta.

Dokumenti su sortirani po tematskim oblastima, na sledeći način:

· Pristup finansijama

· Pristup izvorima finansiranja za žene

· Razvoj tržišta kapitala

· Razvoj robnih berzi i finansiranje agrobiznisa

· Finansijska regulativa

· Razvoj finansijskog sektora u Srbiji

· Svetska finansijska kriza

· Regionalne teme

· Municipalne obveznice

· Državne obveznice

· Faktoring

· Lizing

 

Pristup finansijama

 

Finansiranje- najveći problem domaće privrede. Suženi izvori, patuljast rast.

Prema Indeksu globalne konkurentnosti, finansiranje je,  nadmašujući čak i neefikasnost državnebirokratije i korupciju, najproblematičniji faktor poslovanja u Srbiji koji dovodi do toga da  mala i srednja preduzeća nisu u mogućnosti da nose i podstiču privredni razvoj.  Reč je o kompleksnoj strukturi problema, kao što je nerazvijeno tržište kapitala, niski standardi izveštavanja i revizije i skromna paleta finansijskih proizvoda koje nudi finansijski sektor. Istraživanja koja je sproveo USAID su pokazala da oko 60% domaćih firmi ne pozajmljuje novac, te da je, pored finansiranja, izazov i smanjena tražnja. Da bi se celokupna slika promenila, ključno je sprovođenje sledeće dve mere:  stavljanje rešavanja uzroka problema na listu prioriteta i dobra koordinacija svih aktera.

http://webklip.kliping.rs/stream/pdf?id_user=12452&id_article=12587481

 

Koliko privredu košta nerazvijeno tržište kapitala? Silom štedljivi.

Nedostatak finansijske podrške i nepodsticajno poslovno okruženje dovode do toga da dve trećine privrede u Srbiji „silom štedi“. Pristup izvorima finansiranja se konstantno ocenjuje kao problematičan od strane privrednika, čime se nastavlja dugogodišnji trend izbegavanja zaduživanja. Čak 61% preduzeća ne pozajmljuje novac, a 68% njih posluje isključivo u mestu gde im je sedište. Nije ohrabrujuća ni struktura pozajmica, s obzirom na to privrednici uglavnom koriste najskuplje, kao što su namenski krediti, dozvoljeni minus i revolving kredit, dok se znatno povoljniji izvori finansiranja, faktoring i lizing, u Srbiji koriste na nivou statističke greške. Izražen je i nedostatak nedepozitnih mikrofinansijskih institucija, posebno pogodnih za finansiranje start-up i mikrofirmi. Neophodno je proširiti lepezu finansijskih institucija, ponuditi drugačije zajmove, podići nivo informisanosti i znanja privrednika i dublje analizirati uzroke nedovoljne razvijenosti domaćeg tržišta kapitala.

http://webklip.kliping.rs/stream/pdf?id_user=12452&id_article=12587482

 

Reforme iz ugla domaćeg preduzetništva

U Srbiji je 99.5% preduzeća definisano kao MSP i njihov razvoj je nužan za razvoj celokupne domaće privrede. Predstavnici MSP ocenjuju ukupnu poslovnu klimu u Srbiji kao neizvesnu i nepovoljnu i zbog toga retko koriste eksterne izvore finansiranja, što dovodi do manjeg investiranja u razvoj preduzeća. Da bi mala i srednja preduzeća postala glavni deo globalno konkurentnih sektora, neophodno je da se politike vlade i finansijskih institucija prilagode njihovim potrebama.

https://media.klipingmap.com/pdf?filePath=2015/12/24/ee543ece-1472-49af-9870-0c8a18cd8dcc&purpose=2&language=sr&summaryType=override&showHighlights=true&topicGroupId=cb8f83b4-2f1a-3f03-a082-6cb637fef5d8&topicGroupId=c291bc04-1cc4-3669-8711-f9ddef0b10a1&language=sr&title=Reforme+iz+ugla+doma%C4%87eg+preduzetni%C5%A1tva

 

Kako optimalno iskoristiti svaki dinar iz budžeta?

U Srbiji je državna pomoć i dalje ključna za razvoj MSP, ali je njen udeo u BDP-u nepoželjno veliki i uglavnom se odvija kroz tzv. vertikalnu podršku, subvencionisanim kamatnim stopama i programima dodele bespovratnih sredstava. Da bi se povećala ponuda finansijskih sredstava, te da bi se ona usmerila prema novim korisnicima i segmentima tržišta, neophodno je smanjiti obim državne pomoći, promeniti njenu strukturu i orijentisati se ka programima garancija i sufinansiranja. Na taj način, svaki dinar opredeljen za garancije, mogao bi da podrži preko šest malih i srednjih preduzeća.

https://media.klipingmap.com/pdf?filePath=2015/12/24/4c8fddce-7ce3-42d6-be9d-752bffa2409a&purpose=2&language=sr&summaryType=override&showHighlights=true&topicGroupId=cb8f83b4-2f1a-3f03-a082-6cb637fef5d8&topicGroupId=c291bc04-1cc4-3669-8711-f9ddef0b10a1&language=sr&title=Kako+optimalno+iskoristiti+svaki+dinar+iz+bud%C5%BEeta%3F

 

Uticaj sistema izvršenja i naplate potraživanja na rizik kreditiranja i poslovanja. Maraton do sopstvenog novca.

Jedna od osnovnih prepreka razvoju MSP u Srbiji, prepoznata i u izveštaju Svetske banke “Doing Business”, jeste konstantna neefikasnost izvršenja sudskih odluka i naplate potraživanja, što stvara visok rizik poslovanja i kreditiranja. Budući da zajmodavci nisu spremni da snose povećan rizik, MSP imaju otežan pristup izvorima finansranja. Neomogućavanje pozajmica, odnosno pozajmljivanje pod nepovoljnim uslovima, stvara začarani krug u kome je sve teže vraćati kredit, a rizik i nepoverenje kod poverioca i finansijskog sistema je u porastu. Iako su potrebne određene izmene zakona i propisa, najveća ograničenja su bazirana u praksi, povezana sa sprovođenjem izvršnog postupka, administracijom i državnim institucijama.

https://media.klipingmap.com/pdf?filePath=2015/12/24/95a4f6b2-cb9c-469b-a6ad-382cff3b6af9&purpose=2&language=sr&summaryType=override&showHighlights=true&topicGroupId=cb8f83b4-2f1a-3f03-a082-6cb637fef5d8&topicGroupId=c291bc04-1cc4-3669-8711-f9ddef0b10a1&language=sr&title=Maraton+do+sopstvenog+novca

 

Dobar računovođa znači povoljnije finansiranje - Priručnik

Priručnik „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća” objašnjava šta podrazumeva dobro finansijsko izveštavanje i kako da razlikujete dobrog od lošeg računovođe, odnosno na koji način Vam dobar računovođa može pomoći da dodatno razvijete svoj posao i lakše dođete do povoljnijih kredita.
Izvor
: Snežana Doder | Una Sikimić

 

Dobar računovođa znači povoljnije finansiranje - Video

Video trening „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća” Vas uči kako da razlikujete dobrog od lošeg računovođe, na koji način Vam dobar računovođa može pomoći da dodatno razvijete svoj posao i lakše dođete do povoljnijih kredita.
Izvor
: Snežana Doder | Una Sikimić

 

Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji

Izvor: Građanska inicijativa, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarijom za evropske integracije

 

Strategije za unapređenje kredibiliteta i pouzdanosti procene vrednosti nepokretne imovine u Srbiji, deo II (Baza podataka o transakcijama)

Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Vodič kroz lizing

Izvor: ALCS, mart 2013

 

Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Monografija nacionalnog značaja koja predstavlja samostalni, naučni i istraživački napor pet autora. Korišćenjem više naučnih metoda i razvojem jedinstvene metodologije istraživanja pokušano je da se na sveobuhvatan način obradi problematika finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji.
Izvor: Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Srbije, 2012

 

Knjiga preporuka USAID Projekta za bolje uslove poslovanje postaje deo Izveštaja o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2011. godinu

Ministarstvo finansija i privrede, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavili su Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2011. godinu.

 

Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća - Knjiga preporuka namenjena Vladi Republike Srbije
Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća - Ključna pitanja i preporuke za Srbiju 


Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Obavezne rezerve i nelikvidnost u privredi

Ovaj rad ispituje uticaj promena u obaveznim rezervama kroz različite dimenzije - promene u obimu kredita, kamatnim stopama, kao i zaduživanju banaka u inostranstvu.
Izvor: MAT, 2011

 

Istaknuti delovi sa 7. godišnje konferencije o finansijama malih i srednjih preduzeća , oktobar 2011

Ova godišnja konferencija pokriva niz važnih pitanja o pristupu finansijama.
Kliknite za kratki set beleški o glavnom toku konferencije
Kliknite za izlaganja sa konferencije

 

Pristup finansiranju u jugoistočnoj Evropi

Prezentacija, analiza i rasprava o podacima koji se odnose na jugoistočnu Evropu
Izvor: USAID i RCI, Maj 2010

 

Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009.

Izveštaj o uticaju krize na srpsku privredu, posebno na mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2009. i analiza podataka za ovu granu privrede
Source: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Fond za razvoj Republike Srbije i Nacionalna agencija za ekonomski razvoj, novembar 2010.

 

Republika Srbija, Izveštaj o razvoju tržišta kredita lokalnih vlasti od 2005. do 2010.

Izveštaj o razvoju kreditnog tržišta lokalnih vlasti u Srbiji
Izvor: USAID, Oktobar 2010

 

Analiza efekata ulaska stranih banaka na ponašanje kamatne stope kredita u Srbiji

Ovaj rad analizira negativne efekte ulaza stranih banaka i loše prognoze monetarnih vlasti i stroge monetarne politike u pogledu nivoa kamatnih stopa u Srbiji.
Izvor: PANOECONOMICUS, Oktobar 2007

 

Pravne i regulatorne prepreke za povećavanje obima mikrofinansiranja u Srbiji

Prepreke za razvoj specijalizovanih institucija za mikrokreditiranje u Srbiji
Izvor: Arminio Rosic, istraživanje, mart 2005.

 

Životna sredina i potražnja mikrokredita u Srbiji

Ovaj rad ocenjuje dodelu mikrokredita u Srbiji kao alternativni izvor finansiranja preduzetnika koji pokreću posao i siromašnih ljudi, radi njihovog lakšeg samozapošljavanja
Izvor: FLAG International, LLC, novembar 2010

 

Rizično finansiranje u nova preduzeća: model ugovora između fonda za rizična ulaganja i preduzetnika

Model ugovora izmedu fonda za rizična ulaganja i preduzetnika, uz fokus na verovatno najvažniji problem ovog ugovora: udeo ugovornih strana u preduzeću.
Izvor: ECONOMIC ANNALS, oktobar - decembar 2010

 

Pristup izvorima finansiranja za žene

 

Žene u odborima direktora u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji

Smatra se da raznovrsnost odbora u pogledu veština, iskustva, obrazovanja i pola pozitivno utiče na njegovo funkcionisanje. Autori ove knjige se bave pitanjima rodne raznovrsnosti, jednim od ključnih aspekata za koje se Međunarodna finansijska korporacija (IFC) zalaže kroz svoj rad u oblasti korporativnog upravljanja.
Autor: Doc. Dr Katarina Đulić, Msc Tanja Kuzman

 

Procena okruženja za žensko preduzetništvo u Republici Srbiji

Žensko preduzetništvo se samo sporadično prepoznaje kao nedovoljno razvijen i iskorišćen potencijal, tako da još uvek nema sistematičnu i sveobuhvatnu podršku. Dok, s jedne strane, zakonska rešenja zabranjuju diskriminaciju po osnovu pola i time ponekad i onemogućavaju razvoj ženskog preduzetništva (npr. odobravanje specifičnih kredita - za žene preduzetnice), dotle su društveni miljei i tradicija još uvek naklonjeni više muškarcima favorizujući ulogu žene u društvu najpre kao majke i nekog ko se stara o kućnim poslovima. U okviru napora da ostvari ekonomski napredak i prihvati moderne društvene tokove srpsko društvo u celini ima obavezu da preispita temeljne vrednosti društva, zakone, tabue i navike i pomogne ženama da ravnopravno učestvuju u svetu preduzetništva. U tom cilju, u radu se predlažu određene mere i akcije.
Autor: Unija poslodavaca Srbije, 2013

 

Nalazi i preporuke iz studije o preduzetništvu žena u Srbiji i rodne analize odabranih državnih mera za podršku preduzetništvu

Autor: Sonja Avlijaš, Dr Marija Babović, Marko Vladisavljević, Mr Sanja Popović-Pantić, Beograd, 2012

 

Rodna analiza odabranih državnih mera za podršku preduzetništvu u Srbiji

Ovaj izveštaj ocenjuje u kojoj meri su žene preduzetnice imale pristup programima državne podrške preduzetništvu u Srbiji tokom 2009. i 2010. godine.
Autor: Sonja Avlijaš, Marko Vladisavljević, Mr Sanja Popović-Pantić, Beograd, 2012

 

Polazna studija o preduzetništvu žena u Srbiji

Studije pružaju uvid u mere koje treba sprovesti i uslove koje je neophodno stvoriti da bi se žene u većem broju uključile u preduzetništvo i uspešno poslovale.
Autor: dr Marija Babović, Beograd, 2012

 

Prepreke i potencijali preduzetništva žena u Srbiji

Skraćeni izveštaj na osnovu polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji
Autor: dr Marija Babović, Beograd, 2012

 

Profil preduzetnica u Srbiji

Skraćeni izveštaj na osnovu polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji
Autor: dr Marija Babović, Beograd, 2012

 

Ka kvalitetnom praćenju preduzetništva žena u Srbiji

Skraćeni izveštaj na osnovu polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji
Autor: dr Marija Babović, Beograd, 2012

 

Jaz u visini zarada među polovima u zemljama Zapadnog Balkana: Dokazi iz Srbije, Crne Gore i Makedonije

Specifičan motiv za proučavanje problematike jaza u visini zarada među polovima u navedenim zemljama može biti pronađen u hipotezi da niska stopa zaposlenosti žena (koja se presipa u sveukupnu nisku stopu zaposlenosti) može biti usled velikog jaza u visini zarada među polovima, koja opet može biti posledica različitih oblika diskriminacije i polne nejednakosti. Međutim, rezultati našeg istraživanja su prilično složeni, odmereni i često usko vezani za problematiku specifične zemlje. Ipak, neki nagoveštaji i oprezne generalizacije mogu biti pronađene u uvodnim i završnim poglavljima ove knjige.
Izvor: FREN, Foundation for the Advancement of Economics, Beograd, maj 2013

 

Podsticaj ekonomskom potencijalu žena u Srbiji

Pregled situacije u ženskom preduzetništvu u Srbiji, prepreke sa kojima se žene najčešće sreću u biznisu i predložena rešenja
Autor: Rada Aranđelović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Finansiranje ženskog preduzetništva: globalni izazov

Prezentacija nalaza i mišljenja o ženskom preduzetništvu, uključujući najbolje prakse, odgovore i preporuke.
Autor: Dina IONESCU, administrator, LEED program (Lokalni ekonomski razvoj i razvoj zapošljavanja), OECD, 2004.

 

Global Entrepreneurship Monitor 2010 Women’s Report

Ovaj izveštaj predstavlja stavove žena prema preduzetništvu, njihove aktivnosti i aspiracije, kao i učestalost i faktore koji utiču na njihovo učestvovanje u preduzetništvu.
Autor: Donna J. Kelley, Candida G. Brush, Patricia G. Greene and Yana Litovsky, Babson College, i Global Entrepreneurship Research Association (GERA), 2010.

 

Jačanje pristupa finansijama za preduzeća u vlasništvu žena u zemljama u razvoju

Ovaj izveštaj ispituje doprinose žena ekonomskom razvoju, finansijske i nefinansijske barijere ženskom preduzetništvu, i predlaže aktivnosti i preporuke.
Autor: IFC, Oktobar 2011.

 

Žene u biznisu i donošenju odluka: Anketa o ženama preduzetnicama

Pregled rezultata ankete u okviru projekta ‘Žene u biznisu i donošenju odluka’, čiji je cilj da otkrije probleme sa kojima se susreću žene u osnivanju i vođenju sopstvenog biznisa i ukaže na način prevazilaženja ovih prepreka.
Autor: Eurochambres, Avgust 2004

 

Glasovi žena u preduzetništvu u Bosni i Hercegovini

Ovaj izveštaj je zasnovan na istraživanju i razgovorima sa ženama preduzetnicama u Bosni i Hercegovini, donatorima, vladinim i nevladinim organizacijama. Takođe predstavlja MI-BOSCO kao pružatelja mikro kredita koji cilja na žene preduzetnice u BiH, i promoviše učesće žena u privatnom sektoru.
Author: IFC, MI-BOSPO, Maj 2008.

 

Razvoj tržišta kapitala

 

Asimetrične informacije na finansijskom tržištu - Igre sa sekvencijalnim potezima

U ovom radu se proučava uspostavljanje ravnoteže na finansijskom tržištu u uslovima kada su investitori asimetrično informisani, koristeći metodologiju teorije igara.
Izvor: Economic Annals, no. 170, jul 2006 - septembar 2006

 

Promene u međuzavisnosti tržišta kapitala kao rezultat globalne finansijske krize - Empirijsko istraživanje o regionu cetralnoistočne Evrope

U ovom radu se istražuju uzročni odnosi i kratkoročni mehanizmi interakcija između šest tržišta kapitala centralne i istočne Evrope i berze SAD, obraćajući posebnu pažnju na efekte globalne finansijske krize u periodu 2007-2009.
Izvor: PANOECONOMICUS, decembar 2011, 4, pp. 525-543

 

Odnosi sa investitorima na internetu - Analiza preduzeća na srpskom tržištu kapitala

U ovom radu se istražuje internet odnosi kompanija listiranih na Beogradskoj berzi sa investitorima (BELEX 15 i BELEX LINE) sa ciljem da se ukaže na nedostatak korporativne kulture i komunikacije sa investitorima.
Izvor: Economic Annals, Volume LVII, No. 193, april 2012 - jun 2012

 

Predviđanje cena akcija pomoću tehničke analize

Tehnička analiza (T.A.) je oblik analize tržišta hartija od vrednosti zasnovan na proučavanju cena i obima trgovanja. Upotrebom odgovarajućih metoda, cilj T.A. je identifikovanje cenovnih trendova na tržištu akcija, fjučersa ili valuta. T.A. analiza je, u jednoj rečenici, proces kojim se „na osnovu kretanja cena akcija u prošlosti, formuliše se stav o budućim tokovima.“
Izvor: Economic Annals, br. 170, jul 2006 - septembar 2006

 

Inicijalni dokazi iz nove baze podataka o ograničenjima tržišta kapitala

Jedna od ključnih prepreka za empirijske analize kontrole kapitala jeste nedostupnost detaljnog skupa indikatora za kontrolu koji pokrivaju širok spektar zemalja tokom niza godina. U ovom radu predlaže se novi set indikatora dobijenih iz godišnjih izveštaja berzanskog poslovanja i izvoznih ograničenja.
Izvor: PANOECONOMICUS, jun 2012, 3, str. 283-292

 

Modelovanje referentne krive za tržište Srbije

http://www.doiserbia.nb.rs
Izvor: Economic Annals, mart 2010

 

Glavne promene u novom srpskom Zakonu o tržištu kapitala

U ovom radu se razmatraju glavne razlike između starog Zakona o hartijama od vrednosti i novog Zakona o tržištu kapitala koji je donet u maju 2011.
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Nelikvidnost graničnog finansijskog tržišta: Slučaj Srbije

U radu se istražuje nelikvidnost srpskog finansijskog tržišta u periodu od 2005. do 2009. godine
Izvor: PANOECONOMICUS, januar 2010

 

Analitički metod procene potencijalnih gubitaka na Beogradskoj berzi

Ovaj rad predstavlja procenu tržišnog rizika za portfelj koji se sastoji od akcija kojima se kontinuirano trguje na Beogradskoj berzi, primenom modela Procena potencijalnog gubitka - analitički metod.
Izvor: ECONOMIC ANNALS, oktobar - decembar 2009

 

Razvoj robnih berzi i finansiranje agrobiznisa

 

Robne berze u Srbiji - iskorak unapred
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Finansiranje agrobiznisa u Srbiji - Status i preporuke
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Stručni komentar Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode

Ovom publikacijom se daje stručni komentar Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, kojim se propisuje mogućnost da javno skladište, koje ima dozvolu za ovu vrstu poslova, izdaje robni zapis, u propisanom obliku, vlasniku poljoprivrednih proizvoda koje smešta u to skladište.
Izvor: ParagrafLex, januar 2013

 

Primena robnih zapisa u privredama u razvoju i tranziciji

U ovom izveštaju predstavljaju se prednosti i namene robnih zapisa kao bitnih instrumenata u finansijskom sektoru jedne zemlje koji mogu biti od naročite koristi u privredama u razvoju i tranziciji u kojima postoji potreba za stvaranjem novih tržišnih instrumenata.
Izvor: Finance & Development, septembar 1996.

 

Robni zapisi i robni fjučersi

U ovom izveštaju, koji je izradila Radna grupa o robnim zapisima i robnim fjučersima u Indiji, ispituje se uloga banaka u odobravanju kredita sa obezbeđenjem na robnim zapisima i razvoj mogućeg okvira za učešće banaka na tržištu robnih fjučersa.
Izvor: Sektor za bankarske operacije i razvoj, Centralna banka Indije, Mumbaj, april 2005.

 

Robni zapisi i njihova uloga u podsticanju kreditiranja i razvoju produktnih tržišta

Ovaj članak deo je niza lako razumljivih i praktičnih tekstova čiji su autori eminentni stručnjaci i koji se bave pitanjima od značaja za osmišljavanje, monitoring i procenu projekata i intervencija u cilju promovisanja poljoprivrednog preduzetništva i produktnih tržišta u zemljama u razvoju.
Izvor: Vodič za poljoprivredna tržišta i preduzeća u zemljama u razvoju.

 

Uloga sistema robnih zapisa u poboljšanju trgovanja produktima i povećanju životnog standarda seoskog stanovništva u Africi

Ovaj izveštaj usredsređuje se na razvoj regulisanih sistema robnih zapisa kao sredstva za poboljšanje trgovanja produktima u afričkim zemljama. U njemu su predstavljene prednosti sistema robnih zapisa, kao i načini za prevazilaženje ključnih problema u pogledu uspostavljanja sistema robnih zapisa u Africi.
Izvor: Dž. Koulter, G. Onuma, Institut za prirodne resurse, Velika Britanija 2002.

 

Poboljšan pristup finansiranju u seoskim sredinama u Africi putem regulisanih sistema robnih zapisa

Ovaj izveštaj se bavi promovisanjem efikasnih, održivih i široko dostupnih sistema za pristup izvorima finansiranja u seoskim sredinama u Africi, kao i preprekama za njihov razvoj.
Izvor: Studija slučaja o razvoju finansiranja u ruralnim sredinama, autor Gideon E. Onuma

 

Aukcije, robni zapisi i robne berze

U ovom radu opisuju se pojmovi berze cerealija i regulisanog tržišta stoke. Takođe se predstavljaju ključna pitanja u pogledu osmišljavanja regulisanih sistema robnih zapisa u Africi, a njegov sastavni deo je i poseban izveštaj o poljoprivrednim robnim berzama u Africi sa naročito navedenim primerima Kenije i Južne Afrike.
Izvor: Tržišni informacioni sistemi i poljoprivredne robne berze.

 

Dematerijalizacije robnih zapisa na tržištu robe -Implikacije za Srbiju

U ovom radu razmatra se proces i praksa koji omogućavaju trgovanje robnim zapisima na robnoj berzi. Implikacija za Srbiju jeste da su robni zapisi, trenutno u upotrebi, materijalizovani - odnosno da su to papirni zapisi - a javljaju se pitanja o tome kako ce se sa njima postupati ako se nacionalna robna berza konačno razvije i dođe do trgovine zapisima. Postoje rešenja.
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Zakonska regulativa o robnim berzama u Srbiji

Da li treba da se izdvoji ili konsoliduje sa Zakonom o tržištu kapitala? Savetodavni izveštaj koji obuhvata i iskustvo SAD
Izvor: Robert Zwirb, savetnik za razvoj robne razmene, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Nesavršena konkurencija na primarnom tržištu poljoprivrednih proizvoda u Srbiji

Regulisanje i razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda
Izvor: ECONOMIC ANNALS, knjiga LV, br. 184 / januar − mart 2010.

 

Struktura robnih berzi: Lekcije iz razvijenih i tržišta u razvoju

Ova studija ispituje arhitekturu, elemente planiranja tržišta i proizvode kojima se trguje na berzi derivata širom sveta.
Izvor: Development Research Group, Svetska banka, decembar 1997.

 

Finansijska regulativa

 

Ažuriranje Programa procene finansijskog sektora - Procena stabilnosti finansijskog sistema, osnovni bazelski principi, 2010.

http://www.pfsprogram.org/sites/default/files/files/Serbia_2010_FSSA_Update_Basel_Core_Principles.pdf
Izvor: Svetska banka, 2010.

 

Ažuriranje Programa procene finansijskog sektora - Procena stabilnosti finansijskog sistema, restrukturiranje dugova domaćinstava

http://www.pfsprogram.org/sites/default/files/files/Serbia_2010_FSSA_Update_Corp__Household_Debt_Restructuring.pdf
Izvor: Svetska banka, 2010.

 

Okvir za upravljanje krizama u Srbiji

http://www.pfsprogram.org/sites/default/files/files/Serbia_2010_FSSA_Update_Crisis_Mgt_Framework.pdf
Izvor: Svetska banka, 2010.

 

Makro-prudencijalni pristup finansijskoj regulativi

http://www.economics.harvard.edu/faculty/stein/files/JEP-macroprudential-July22-2010.pdf
Izvor: Journal of Economic Perspectives, jun 2010.

 

Ekonomsko obrazloženje finansijske regulative

http://www.fsa.gov.uk/pubs/occpapers/op01.pdf
Izvor: FSA UK, april 1999.

 

Integrisanje reforme finansijske regulative sa reformom međunarodnog monetarnog sistema

Izvor: Peterson Institute for International Economics, februar 2010.

 

Finansijska regulativa i supervizija u evrozoni

http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/01/0102.pdf
Izvor: Wharton, januar 2001.

 

Upravljanje finansijskom regulativom

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res2/pdf/rl.pdf
Izvor: Brown University, mart 2011.

 

Održiva finansijska regulativa: monitoring finansijskih instrumenata kao dopuna regulisanju finansijskih institucija

http://www.nber.org/papers/w17006.pdf
Izvor: NBER, maj 2011.

 

Regulacija finansijskih sistema i privredni razvoj u zemljama OECD-a: empirijska analiza

http://www.oecd.org/dataoecd/62/32/40505986.pdf
Izvor: OECD, 2006.

 

Finansije, regulativa i inkluzivan razvoj

http://www.econ.brown.edu/fac/Ross_Levine/Publication/fin_reg_inc_growth_24MAY2011.pdf
Izvor: Brown University, maj 2011.

 

Reforma finansijske regulative i privreda

http://therationalexpectations.blogspot.com/2011/04/financial-regulation-economic-growth.html

 

Pragmatične perspektive za ponovno razmatranje finansijske regulative

http://www.econ.brown.edu/fac/Ross_Levine/Pragmatic%20Perspectives.pdf
Izvor: Brown University, 2008.

 

 

Razvoj finansijskog sektora u Srbiji

 

Tromesečni pregled kretanja indikatora finansijske stabilnosti Republike Srbije, za IV tromesečje 2012. godine
Izvor: NBS, mart 2013

 

Izveštaj o dinarizaciji finansijskog sistema Srbije, decembar 2012
Izvor: NBS, mart 2013

 

Tržište korporativnih obveznica u Srbiji

Tržište korporativnih obveznica može biti dobra alternativa pozajmljivanju od komercijalnih banaka. Glavne prednosti koje donosi razvoj ovog tržišta jesu sledeće: omogućava prikupljanje relativno velikih iznosa sredstava iz više izvora nego što bi bilo moguće uzimanjem kredita i može dovesti do snižavanja troškova eksternog pozajmljivanja. Rad se bavi analizom tržišta korporativnih obveznica u Srbiji, kao i predlozima i preporukama za dalji razvoj.
Izvor: Kvartalni monitor Br. 30, jul–septembar 2012

 

Zaštita prava manjinskih akcionara: pravni okvir i primena

Cilj ovog rada je da analizira pravni aspekt stepena zaštite prava manjinskih akcionara koji je predviđen novim zakonima, posebno u odnosu na stepen njihovih prava predviđenih u okviru direktiva EU i preporuka Evropske komisije. Analiza ima za cilj da identifikuje preporuke za dalje unapređenje zaštite prava manjinskih akcionara.
Izvor: Kvartalni monitor Br. 30, jul–septembar 2012

 

Komparativna analiza bankarskog sistema Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope

Ovaj članak predstavlja rezultate komparativne analize performansi bankarskog sistema Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope tokom prethodne decenije, naime do kraja 2010. godine, u periodu koji takodje uključuje i posledice prvog talasa krize. Analizom je obuhvaćeno šest nacionalnih bankarskih sistema zemalja Jugoistočne Evrope: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Crnu Goru i Srbij, kao i njihovu evoluciju u prethodnoj deceniji.
Izvor: Boško Živković, Kvartalni monitor Br. 27, oktobar–decembar 2011

 

Republika Srbija: Ažuriranje Programa procene finansijskog sektora - Procena stabilnosti finansijskog sistema

Link:http://www.imf.org
Izvor: IMF, Jun 2010

 

Izveštaj o dinarizaciji finansijskog sistema Srbije

http://www.nbs.rs
Izvor: NBS Jun 2011

 

Finansijski razvoj i ekonomski rast: Dokazi iz deset novih zemalja članica EU

Ovaj rad razmatra glavne karakteristike bankarskog i finansijskog sektora u deset novih članica EU, a zatim ispituje odnos između finansijskog razvoja i ekonomskog rasta u tim zemljama, procenom dinamičkih panel modela u periodu 1994-2007
Izvor: Univerzitet Brunel, zapadni London, Katedra za ekonomiju i finansije, oktobar 2009..

 

Razvoj finansijskog sektora i ekonomski rast: empirijska analiza zemalja u razvoju

U radu se razmatraju veze između razvoja finansijskog sektora, domaćeg kapitala, stranog kapitala i ekonomskog rasta na uzorku od 35 zemalja u razvoju. Posebno, rad ispituje ulogu razvoja finansijskog sektora, domaćeg kapitala i stranog kapitala u procesu privrednog rasta kroz akumulaciju kapitala i rast ukupne faktorske produktivnosti (TFP), i bliže određuje domaći kapital i strani kapital u okviru modela.
Izvor: Časopis o ekonomskoj saradnji i razvoju, 2009.

 

Razvoj finansijskog sektora, privredni rast i smanjenje siromaštva: Pregled literature

Ovaj rad razmatra teorijsku i empirijsku literaturu o ulozi razvoja finansijskog sektora, s ciljem produbljivanja razumevanja logičke podloge razvojne pomoći za finansijski sektor zemalja u razvoju.
Izvor: Azijska razvojna banka, oktobar 2009.

 

Republika Srbija: Ažuriranje Programa procene finansijskog sektora - Procena stabilnosti finansijskog sistema

Analiza  makroekonomskog i finansijskog uticaja krize, strukture finansijskog sistema i potencijalnih rizika, bankarske supervizije - regulatornog okvira i  izazova, aranžmana za ublažavanje sistemskog rizika i drugih pitanja.
Izvor: Međunarodni monetarni fond, maj 2010.

 

Teorija slučajnih koraka i dinamika deviznog kursa u ekonomijama u tranziciji

Ovaj rad ispituje validnost teorije slučajnih koraka na srpskom deviznom tržištu
Izvor: PANOECONOMICUS, februar 2010.

 

Razvoj finansijskog sektora u Srbiji: Zbijanje redova sa sličnim zemljama

Analiza razvoja srpskog finansijskog sektora, reforme bankarskog sektora, mera i strategije monetarne politike NBS
Izvor: Oesterreichische Nationalbank (Austrijska centralna banka) u svom časopisu Fokus na evropske ekonomske integracije, decembar 2008.

 

Strane direktne investicije na zapadnom Balkanu: privatizacija, institucionalne promene, i dominacija bankarskog sektora

Ovaj rad daje analizu dinamike stranih direktnih investicija (SDI) i njihovih determinanti za grupu zemalja koje se u poslednje vreme nazivaju Zapadni Balkan (zemlje bivše Jugoslavije koje nisu članice EU i Albanija).
Izvor: ECONOMIC ANNALS, oktobar - decembar 2010.

 

Tržište osiguranja u Srbiji - izaberite pitanja

Model predstavljen u ovom radu je razvijen za primenu u upravljanju rizikom osiguranja u direktnoj vezi sa rizikom osiguravajućih društava, odnosno to je model koji može pouzdano da utvrdi način i intenzitet kojim odstupanja u inicijalnoj proceni rizika osiguranja utiču na poslovanje društava za osiguranje , u vidu promene operativnih rizika i samim tim poslovnih strategija društava za osiguranje.
Izvor: ECONOMIC ANNALS, oktobar - decembar 2010.

 

Otvorena pitanja u testiranju likvidnosti na graničnim finansijskim tržištima: slučaj Srbije

Ovaj rad ispituje uticaj rizika nelikvidnosti i likvidnosti na očekivani prihod na sredstva na srpskom berzanskom tržištu.
Izvor: ECONOMIC ANNALS, april - jun 2010.

 

Svetska finansijska kriza

 

Agencije za kreditni rejting i moralni hazard

Neuspeh agencija za kreditni rejting da adekvatno procene rizik kompleksnih finansijskih hartija od vrednosti imao je ulogu u pokretanju globalne finansijske krize. Ovaj rad se bavi argumentacijom o načinu na koji je trenutni rejting sistem organizovan tako da pruža agencijama suštinsku destimulaciju da tačno izveštavaju o kreditnom riziku hartija od vrednosti koje procenjuju.
Izvor: PANOECONOMICUS, jun 2011, 2, str. 219-227

 

Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu 14.-25.1.2013.

U ovom pregledu predstavljena su kretanja referentnih kamatnih stopa pojedinih centralnih banaka, kursa EUR/USD, tržišta hartija od vrednosti, cena zlata i nafte, kao i prognoze kretanja na svetskom finansijskom tržištu.
Izvor: NBS, januar 2013

 

Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu 31.12.-11.1.2013.

U ovom pregledu predstavljena su kretanja referentnih kamatnih stopa pojedinih centralnih banaka, kursa EUR/USD, tržišta hartija od vrednosti, cena zlata i nafte, kao i prognoze kretanja na svetskom finansijskom tržištu.
Izvor: NBS, januar 2013

 

Globalne finansijske sigurnosne mreže – U kom pravcu da krenemo

http://idbdocs.iadb.org
Izvor: IADB, Novembar 2010

 

Evro kriza

Ekonomska recesija, uticaj na Evrozonu i moguće opcije za oporavak
Izvor: PANOECONOMICUS, Maj 2010

 

Iz krize ka oporavku - Održivi rast u jugoistočnoj Evropi

Uticaj finansijske krize na jugoistočnu Evropu, uticaj grčke krize na susedne zemlje, izazovi reforme i izgledi za rast
Izvor: studije Jugoistočne Evrope u Oksfordu, 2011.

 

Agencije za kreditni rejting i moralni hazard

Ovaj rad proučava premije preduzeća i rejting agencija i tvrdi da način na koji je trenutno organizovano tržište rejtinga može suštinski obeshrabrabriti agencije da podnose tačan izveštaj o kreditnom riziku hartija od vrednosti koje procenjuju.
Izvor: PANOECONOMICUS, jun 2011.

 

Jugoistočna Evropa nakon krize: nove mogućnosti ili povratak na uobičajeno poslovanje?

Ova knjiga se bavi efektima globalnog ekonomskog sunovrata na privrede jugoistočne Evrope (SEE), položajima u kojima su se nalazile pre krize i politikama potrebnim da izađu iz recesije.
Izvor: Londonska škola ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science): LSE Evropski institut, april 2011.

 

Regionalne teme

 

Regulisanje mikrokredita u Evropi

Ovaj izveštaj sumira glavne nalaze ekspertske grupe koja je ispitala različite vrste regulatornih okvira koji regulišu mikrokreditne aktivnosti
Izvor: Evropska komisija, izveštaj ekspertske grupe, april 2007.

 

Izveštaj o završetku implementacije zajma / kredita / donacije u iznosu od 15,8 miliona specijalnih prava vučenja (SDR) (u protivvrednosti 20 miliona USD) Bosni i Hercegovini za Projekat lokalnih inicijativa (mikrofinansiranje)

Nadovezujući se na dostignuća prvog Projekta lokalnih inicijativa (LIP - Kredit N002-0-BOS), koji je pomogao pokretanje razvoja mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini, drugi Projekat lokalnih inicijativa (mikrofinansiranje) trebalo je da poveća obim, finansijsku održivost i društveni uticaj mikrokreditnih usluga u Bosni i Hercegovini
Izvor: Svetska banka, Jedinica sektora za ljudski razvoj, Jedinica za zemlje jugoistočne Evrope, Region Evrope i centralne Azije, decembar 2005

 

Ekonomska kriza i osiguravajuća industrija: dokazi iz regiona bivše Jugoslavije

U radu se analizira uticaj ekonomske krize na osiguravajuću industriju u regionu bivše Jugoslavije
Izvor: ECONOMIC ANNALS, april - jun 2010.

 

 

Municipalne obveznice

 

Municipalne obveznice - Prva iskustva i nove mogućnosti

Izvor: MSP IPA 2007

 

Municipalne obveznice - Faktori koji određuju prinos municipalnih obveznica

Izvor: MSP IPA 2007

 

Municipalne obveznice - Inicijalna javna ponuda

Izvor: MSP IPA 2007

 

 

Državne obveznice

 

Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti: Ograničenja i mogućnosti - Zaključci i preporuke

 

Faktoring

 

Kako firme koriste faktoring - Studije slučajeva

 

Faktoring u 21 veku - Ekonomski značaj faktoringa u Evropi

 

IFG Izveštaj - 2012

 

Upravljanje potraživanjima i opcija faktoringa: Dokazi iz bankocentrične privrede

 

Analiza tržišta faktoringa u EU25+2 koju je izradila International Factors Group (IFG) za projekat JEREMIE Evropskog investicionog fonda (EIF)

 

Regulatorni okvir za faktoring u Egiptu. Tehnički izveštaj br. 27 Projekta za finansijske usluge

 

Faktoring u Srbiji 2011. – Izveštaj Vlade Republike Srbije

 

Sektor faktoringa u Turskoj

 

Uloga faktoringa u finansiranju malih i srednjih preduzeća

 

Vrednost obrnutog faktoringa u višefaznim lancima snabdevanja

 

 

Lizing

 

Ponderi implicitnog rizika za lizing u sektoru malih i srednjih preduzeća u Evropi
Izvor: Izveštaj firme Deloitte izrađen za Leaseurope

 

Značaj lizinga za finansiranje MSP
Izvor: Helmut Kraemer-Eis,

 

Podrška razvoju MSP u Evropi
Izvor: Brošura Evropske investicione banke za sektor lizinga u Evropi

 

 

 Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.